تاثیر دما بر پارامترهای جدول زندگی زنبور (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae، پارازیتوئید (Neomaskellia (andropogonis (Hem.: Aleyrodidae

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رشد، تولید مثل و پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani  روی سفید بالک نیشکر، Neomaskellia andropogonis Corbett  در دماهای 20 ، 25، 30 و 32 درجه سلسیوس مطالعه شد. دوره رشد از تخم تا حشره کامل از 0/46±24/2 روز در 20 درجه به 0/33±10/7 روز در 32 درجه سلسیوس کاهش یافت. در دماهای بالاتر از آستانه پایین دمایی (11/25 درجه سلسیوس)، به طور میانگین به 250 روز- درجه برای کامل شدن دوره رشد نیاز بود. میزان بقاء مراحل نابالغ در چهار دمای 20، 25، 30 و 32 درجه سلسیوس به ترتیب 0/41±77/76، 0/38±37/33، 0/82±74/99 و 1/07±59/45 درصد بود. در دماهای مذکور پارازیتوییدهای ماده E. delhiensis به طور میانگین 1/48±56/66، 3/24±82/80 ،93/60±18/0 و 0/490±8/46 تخم گذاشتند و میانگین عمر آنها به ترتیب 0/55±23/80، 0/54±17/33، 0/28±6/66 و 0/22±4/43 روز بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت دامنه ای از 0/01±0/156 تا 0/02±0/234 ماده/ ماده / روز داشت و بیشترین مقدار در 25 درجه سلسیوس ثبت شد. در بررسی های تکمیلی می توان از این اطلاعات برای تولید انبوه زنبور E. delhiensis و همچنین توسعه مدل های شبیه سازی با هدف افزایش کارایی در رهاسازی این پارازیتویید استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2270963 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!