تاثیر دما بر زیست شناسی و فراسنجه ‏های جدول زندگی سفیدبالک یاس، Aleuroclava jasmini (Takahashi) (Hemiptera: Aleyrodidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دراین تحقیق زیست شناسی و فراسنجه ‏های جدول زندگی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini (Takahashi) در پنج دمای ثابت در شرایط آزمایشگاهی (20، 25، 27، 30 و 32 درجه سلسیوس) بررسی شد. میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس ماده در بازه ای بین 22/53 در دمای 20 درجه سلسیوس تا 70/26 روز در 32 درجه سلسیوس قرار داشت. میانگین مرگ و میر پیش از بلوغ با افزایش دما از 77/41 به 07/16 کاهش یافت. آستانه رشد تخم، پوره سن اول، دوم، سوم و چهارم ویک نسل به ترتیب 87/14، 33/9، 10، 44/14، 50/10 و 13 درجه سلسیوس بود در حالی که میانگین تعداد روز درجه مورد نیاز در هر مرحله به ترتیب 208/105، 688/143، 95/75، 523/37، 904/134 و 61/465 روز درجه بود. میانگن تعداد تخم کل سفیدبالک A. jasmini در دماهای 20، 25، 27، 30 و 32 درجه سلسیوس به ترتیب 24/18، 19/22، 53/25، 28/38 و 93/29 و میانگین طول عمر در دماهای ذکر شده به ترتیب 41/12، 35/7، 40/3، 64/2 و 12/2 روز محاسبه شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در دماهای 20، 25، 27، 30 و 32 درجه سلسیوس به ترتیب 042/0، 061/0، 089/0، 127/0 و 114/0 ماده/ ماده/ روز به دست آمد. دمای بهینه برای رشد، بقا و تولیدمثل سفید بالک یاس در دامنه دمایی مورد مطالعه، 30 درجه سلسیوس بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2270965 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!