اثرات کشنده و زیرکشنده دمای پایین، به صورت مجزا و در ترکیب با اسانس اکالیپتوس، علیه حشرات کامل شب پره مدیترانه ای آرد، Ephestia kuehniella

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دماهای پایین به دلیل اثرگذاری روی ویژگی های تولید مثلی آفات انباری، یکی از راه های کنترل و کاهش خسارت آن ها می باشند. با توجه به کند اثر بودن این دماها، در این مطالعه اثر دمای پایین 4 درجه سلسیوس به تنهایی و در ترکیب با اسانس اکالیپتوس روی ویژگی های تولیدمثلی شب پره مدیترانه ای آرد، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) مورد بررسی قرار گرفت و نوع برهمکنش بین این دو عامل نیز تعیین گردید. آنالیز شیمیایی اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی گازی (GC) گازکروماتوگراف Varian CP-3800 مجهز به طیف سنج جرمی Varian Saturn 2200 ion trap انجام شد. مقادیر LT50 و LT95 دمای پایین برای حشرات کامل نر به ترتیب 87/14 و 17/45 روز و برای حشرات کامل ماده به ترتیب 77/10 و 38/39 روز برآورد شدند. قرار دادن حشرات کامل در دمای پایین باعث کاهش طول عمر، میزان باروری و همچنین درصد تفریخ تخم های حشرات کامل زنده مانده شد. باروری، هم با افزایش مدت زمان سرمادهی و هم افزایش غلظت اسانس به طور معنی داری کاهش یافت، اما درصد تفریخ تخم های حاصل از حشرات تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. برهمکنش دمای پایین- اسانس گیاهی از نوع آنتاگونیستی بود. طبق نتایج، ترکیب 8،1- سینیول (اکالیپتول) بیشترین مقدار (48/30 درصد) در اسانس اکالیپتوس بود. استفاده طولانی مدت از دمای 4 درجه سلسیوس به دلیل کاهش فعالیت و تحرک شب پره های انباری و اثرگذاری منفی روی ویژگی های تولید مثلی، می تواند در کنترل جمعیت آن ها موثر واقع شود. برهمکنش آنتاگونیستی دمای پایین- اسانس گیاهی نشان می دهد که در انتخاب دو عامل حشره کش جهت استفاده به صورت ترکیبی، تایید برهمکنش سینرژیستی آن ها از طریق انجام آزمایش های مناسب، ضروری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2270967 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!