استخراج نقطه ی ابری و اندازه گیری اسپکتروفتومتری کادمیم در برخی سبزیجات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
روش استخراج نقطه ابری و اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیرکم کادمیم در برخی سبزیجات توسعه داده شد. در استخراج نقطه ابری از معرف دایتیزون به عنوان عامل کمپلکس دهنده و از سورفکتانت تریتون ایکس 114 به عنوان فاز مایسل استفاده شد. پارامترهای متعددی که موثر در این استخراج بودند مورد بررسی قرار گرفتند. تحت شرایط بهینه حد تشخیص 2/0 نانو گرم بر میلی لیتر و رنج خطی در محدوده 0/1 تا 180 نانو میلی گرم به میلی لیتر برای کادمیم بدست آمد. فاکتور پیش تغلیظ 50 بدست آمد. کاربرد روش در تعیین کادمیم در نمونه های حقیقی سبزیجات نتایج خوبی را بدست می دهد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
44 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2271325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!