زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه برمبنای آمونیت ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برش قومنجان با 125 متر ضخامت شامل توالی سنگ‌های آهک‌ ماسه‌ای خاکستری با میان‌لایه‌های مارن و سنگ‌های آهک‌ ضخیم‌لایه خاکستری است. مطالعات زیست‌چینه‌نگاری در تعیین سن و تطابق واحدهای سنگی حوضه‌های مختلف رسوبی استفاده می‌شود. ناحیه مطالعه‌شده در حاشیه شرقی بلوک لوت قرار دارد. به‌منظور چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه پایینی- بالایی در جنوب غرب شهر قاین (استان خراسان جنوبی)، یک برش چینه‌شناسی در این منطقه انتخاب و اندازه‌گیری شده است. آمونیت‌های شناسایی‌شده 8 جنس شامل Anisoceras, Calycoceras, Hyphoplites, Hypoturrilites, Hysteroceras, Mantelliceras, Puzosia, Scaphites و 13 گونه وابسته به آنهاست. براساس مجموعه فسیلی شناسایی‌شده و مقایسه آنها با بایوزون‌های جهانی، زیرزون Hysetroceras orbignyi به‌مثابه شاخص بخش زیرین آلبین پسین، زون Mantelliceras mantelli به‌مثابه شاخص بخش پایینی سنومانین پیشین، زون Mantelliceras dixoni به‌مثابه شاخص بخش بالایی سنومانین پیشین و زون Turrilites costatus به‌مثابه شاخص سنومانین میانی پیشنهاد شده است. براساس جنس‌ها و گونه‌های شناسایی‌شده، سن آلبین پسین- سنومانین میانی برای برش مطالعه‌شده پیشنهاد می‌شود. اولین حضور Mantelliceras mantelli، قاعده سنومانین را مشخص می‌کند. مقایسه آمونیت‌های شناسایی‌شده نشان می‌دهد حوضه شرق ایران طی آلبین پسین- سنومانین میانی قسمتی از قلمرو تتیس بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2272817 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!