بررسی تاثیر چابکی رهبری منابع انسانی بر کاهش پدیده کارکنان نامرئی با میانجی گری تسهیم دانش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه اغلب سازمان ها با یکی از معضلات منابع انسانی تحت عنوان پدیده کارکنان نامریی مواجه هستند که پیامدهای مهمی برای کارکنان و سازمان ها در پی داشته و نقش مهمی در عملکرد سازمانی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چابکی رهبری منابع انسانی بر کاهش پدیده کارکنان نامریی با نقش تعدیل گر تسهیم دانش می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان های دولتی شهرستان سقز می باشد که با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای 285 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل و با استفاده از روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که رابطه ی معناداری بین چابکی رهبری منابع انسانی و کاهش پدیده کارکنان نامریی با نقش تعدیلگر تسهیم دانش وجود دارد. همچنین رابطه ی معناداری بین مولفه های چابکی رهبری منابع انسانی با کاهش پدیده کارکنان نامریی وجود دارد. بنابراین با تقویت چابکی رهبری منابع انسانی از طریق مشارکت افراد، ترغیب افراد برای مطرح کردن نظرات، ایجاد گروه های کاری منسجم، تفویض اختیار و همچنین با تسهیم دانش می توان پدیده کارکنان نامریی را کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2273279 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!