بررسی سقوط کودکان و نوجوانان و تعیین شاخص های زمانی ارائه خدمات اورژانس 115، شیراز، سال 1396

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و  هدف

 سقوط دومین علت شایع مرگ‌ومیر ناشی از جراحت پس از حوادث ترافیکی است و مراقبت‌های اورژانس به‌ویژه نوع پیش بیمارستانی از مهم‌ترین رکن مراقبت‌های درمانی می‌باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی سقوط کودکان و نوجوانان و تعیین شاخص‌های زمانی ارایه خدمات اورژانس 115 طراحی و اجرا گردید.

روش‌ بررسی: 

مطالعه‌ای مقطعی در سال 1396 با شرکت 3622 نفر بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در مرکز اورژانس انجام شد و متغیرهای دموگرافیک و شاخص‌های زمانی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. جامعه پژوهش شامل مصدومانی بود که با اورژانس 115 تماس گرفته بودند. جهت توصیف و تحلیل تک متغیره‌ها از آزمون‌ کای اسکویر و جهت تحلیل چند متغیره‌ از مدل رگرسیون لجستیک برای آنالیز داده‌ها استفاده شد.

نتایج

 نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع 3622 نفر 1228 (33.9%) نفر زن و 2394 (66.1%) نفرمرد بودند. میانگین سن مصدومان 4.27 ± 11.35 بود. شیوع سقوط در گروه سنی 18-13 سال بیشترین (99.6) و در گروه سنی زیر 6 سال کمترین (72.1) به ازای هر ده هزار نفر بود. ارتباط بین جنس مرد، سن 18-13 سال و ارتفاع بیش از دو متر با GCS معنی‌دار شد (0.001 p<). میانگین زمان پاسخ‌گویی برابر 7.5 دقیقه به دست آمد.

نتیجه‌گیری: 

بر طبق نتایج مطالعه 28.9 درصد موارد تماس با اورژانس به علت سقوط می‌باشد و جنس، سن، ارتفاع و مکان از عوامل خطر تاثیرگذار بر شیوع سقوط می‌باشند بنابراین توصیه می‌گردد با طراحی دقیق و مناسب محیط زندگی افراد شرایط امنی برای آن‌ها، به‌ویژه کودکان فراهم گردد و با افزایش ارتقاء ایمنی افراد جامعه میزان حوادث سقوط را کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2274523 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!