ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان های نظامی: یک مطالعه موردی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 مدیریت زنجیره تامین تجهیزات مصرفی پزشکی یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها و مراکز درمانی می باشد. در این میان بیمارستان های نظامی به دلیل موقعیت حساسی که دارند، نیازمند توجه جدی تری در این موضوع هستند. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در یک بیمارستان نظامی تهران و نهایتا ارزیابی عملکرد بیمارستان در این مسئله می باشد.

روش ها: 

جامعه هدف کلیه بخش ها و افراد مرتبط با زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و نمونه ها با روش گلوله برفی تعیین گردید. در ابتدا با استفاده از مرور نظام مند تحقیقات گذشته و مصاحبه نیمه ساختاریافته با نمونه ای منتخب از کارکنان و مسیولین بیمارستان مورد مطالعه، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی با کمک نرم افزار MAXQDA 2020 شناسایی گردیدند. معیار انتخاب و تحلیل عوامل قابلیت تعریف، تحلیل و توسعه آن ها در مراکز درمانی نظامی لحاظ گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی که در نرم افزار Excel 2019 فرمول نویسی شده بود، عوامل موثر وزن دهی شدند. نهایتا با استفاده از پرسش نامه وضعیت فعلی عملکرد بیمارستان مورد سنجش قرار گرفت.

یافته ها: 

بر اساس یافته های استخراج شده، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در 5 دسته کلی تقسیم شدند. این 5 دسته به ترتیب وزن های بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به ترتیب عبارتند از: منافع و ذی نفعان، مدیریت عملیات داخلی، پایداری، یکپارچگی و مدیریت اطلاعات. همچنین نتایج ارزیابی عملکرد نشان داد که وضعیت عملکرد فعلی بیمارستان 43% است.

نتیجه گیری: 

با توجه به نتایج پژوهش، انتخاب تامین کنندگان و توسعه روابط با آن ها در جهت ایجاد یک رابطه پایدار بلند مدت مهم ترین اولویت در مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان می تواند باشد. از آنجایی که در بیمارستان مورد مطالعه یکپارچگی و مدیریت اطلاعات ضعیف ترین بخش های زنجیره تامین شناسایی گردید و با توجه به اهمیت خاص حفاظت اطلاعات و مسایل امنیتی در بیمارستان های نظامی، سرمایه گذاری در این بخش ها می تواند به بهبود عملکرد زنجیره تامین در این بیمارستان ها کمک موثری کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2274908 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!