مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی والیبالیست های جوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

تمرینات مقاومتی نقش مهمی در افزایش عملکرد جسمانی بازیکنان رشته های مختلف ورزشی دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثر دو نوع  تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند بر عملکرد جسمانی بازیکنان والیبالیست جوان بود.

روش شناسی‌:

این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که به شیوه میدانی انجام شد.  تعداد 30 نفر از بازیکنان پسر جوان والیبالیست مجتمع ورزشی شهید باقری شهر تهران، که دامنه سنی‌ آنها بین 18 تا 25 سال بود، از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند قرار گرفتند. پروتکل تمرینی به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه و هرجلسه 90 دقیقه اجرا شد. آزمودنی های هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، آزمون های عملکرد جسمانی شامل: پرش عمودی، پرش اسپک، چابکی، سرعت جابجایی و آزمون عملکردی را انجام دادند. داده های جمع آوری شده  با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنا‌داری (05/0P<) تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج بیانگر افرایش معنادار آماری در شاخص های عملکرد جسمانی شامل: پرش عمودی، پرش اسپک، چابکی، سرعت جابجایی و آزمون عملکردی ترکیبی (زمان ایده آل، زمان واقعی، پرش ایده آل و پرش واقعی) بود (05/0P<). بین دو گروه در هیچ یک از شاخص های فوق تفاوت معنا‌داری وجود نداشت.

نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی این است که هر دو نوع تمرین مقاومتی پلایومتریک و تراباند در افزایش عملکرد جسمانی والیبالیست ها موثر است و می تواند به صورت ترکیبی مورد استفاده مربیان و ورزشکاران قرار گیرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275882 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!