بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با عملکرد شرکت با رویکرد ارزیابی متوازن

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی مطالعه بررسی ارتباط بین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با عملکرد شرکت است. عملکرد شرکت از طریق ارزیابی متوازن محاسبه شد. روش تحقیق این مطالعه تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد، جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذفی صورت گرفته است، جهت تجزیه و تحلیل آماری از داده های 105 شرکت در طی 8 سال 1390 الی 1397 استفاده شده است. پیش آزمون های مورد استفاده در این تحقیق مانایی و نرمالیته می باشند و پس از تایید با توجه به آماره f لیمر و آزمون هاسمن، رگرسیون مطالعه به روش داده های پانل و با اثرات ثابت تخمین زده شد، نتایج رگرسیون نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، سهام شناور آزاد، استقلال هیات مدیره و نوع حسابرس با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین اندازه ی هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود ندارد و این فرضیه رد می شود. برازش تحقیق توسط نرم افزار ایویوز 8 صورت گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275989 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!