تاثیر اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه حسابداری الکترونیکی توسعه جدیدی در زمینه حسابداری داشته است. سیستم حسابداری الکترونیکی برای ثبت و پردازش اطلاعات مالی یک سازمان کامپیوتری بر فناوری های کامپیوتر متکی است و یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده است و تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است جامعه ای آماری شرکت کشتیرانی ایران و بانک انصار شهر تهران می باشد که هر کدام نمونه ای از شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای حسابداری الکترونیک بر افزایش سرمایه گذاری در شرکت تاثیرمثبت و معنا داری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275992 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!