بررسی رابطه اخلاق حرفه ای فرماندهان با عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهان پلیس در استان لرستان)

نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اخلاق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها و عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق حرفه ای (رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری) با عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استان لرستان انجام شد.

روش

این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش های توصیفی؛ از منظر هدف کاربردی؛ به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی؛ از نظر زمانی، مقطعی عرضی و بطور مشخص، مبتنی بر مطالعات همبستگی است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه بوده که براساس مدل تحقیق طراحی شده است و برای تعیین روایی ابزار از نظرات اصلاحی اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. 101 نفر (26 فرمانده و 75 پرسنل پلیس) از کارکنان پلیس از طریق نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و پرسشنامه های اخلاق حرفه ای و عملکرد کارکنان را تکمیل نمودند.

یافته ها

برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی ساده به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه ای (رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری) و عملکرد کارکنان مثبت و معنادار است. از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای رفتار سازمانی، اخلاق فردی، عدالت سازمانی و مسئولیت پذیری استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد کارکنان محسوب گردند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج توصیه می شود که مدیران و فرماندهان انتظامی، ابعاد عمومی اخلاق حرفه ای و همچنین ابعاد اختصاصی آن را براساس مشاغل مختلف در حین کار مورد تاکید قرار داده و خود به عنوان الگوی سایرین، پیشگام رعایت عملی اصول اخلاقی باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275993 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!