تاثیر گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید: حمایت نهادی، روابط تجاری و کشف فرصت

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بررسی تاثیر گذاری جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بوده است.

روش تحقیق

 پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری ده شرکت بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی که حجم نمونه 186 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. 

یافته های تحقیق:

بیانگر نقش مثبت و معنی دار متغیرهای حمایت نهادی ، روابط تجاری و کشف فرصت بر تاثیر گذاری رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید است.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان می دهد، که تاثیر حمایت نهادی ، روابط تجاری و کشف فرصت نقش معنی دار و مثبت رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2275994 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!