پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز: استفاده از روش فراترکیب و بهترین- بدترین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر واکاوی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز و اولویت بندی پیشایندهای زنجیره تامین سبز است. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 167 مقاله مستند بود که در نهایت به 23 مقاله مرتبط با موضوع انتخاب شد و در بخش کمی 5 شرکت در صنعت قطعه سازی منتخب با روش نمونه گیری در دسترس10 نفر به عنوان خبره انتخاب شدند. داده ها با استفاده از هفت گام باروسو و ساندلوسکی در فراترکیب و روش بهترین- بدترین با استفاده نرم افزارهای مکس کیودا، اکسل، اس پی اس اس و لینگو تحلیل شد. پیشایندهای زنجیره تامین سبز در 3 مقوله (عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی و عوامل محیطی) و 8 کد محوری (عوامل مدیریتی، توانمندی نیروی انسانی، سیاست های مالی سازمان، ترویج فرهنگ سبز، فعالیت فعالان محیط زیست، تکنولوژی و دانش، دولت، مشتریان و بازار) و 37 کد باز، پیامدهای زنجیره تامین سبز نیز در 3 مقوله (پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای زیست محیطی) و 6 کد محوری (مزایای مالی مستقیم، مزایای مالی غیر مستقیم، مزایای سازمانی، حفاظت از سلامت انسان، کنترل آلودگی ها، حفاظت از منابع) و 20 کد باز در استخراج گردید. اولویت بندی پیشایندها به ترتیب عوامل مدیریتی 167/0، سیاست های مالی سازمان 152/0، دولت 147/0، تکنولوژی و دانش 145/0، توانمندی نیروی انسانی 130/0، مشتریان و بازار 114/0، ترویج فرهنگ سبز 101/0 و فعالیت فعالان محیط زیست 044/0 ارایه شد. نتیجه گرفته شد که صنایع قطعه سازی می بایست با حمایت از عوامل سازمانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و همچنین پرداختن به مقوله فرهنگی و محیطی، فرایند مدیریت زنجیره تامین سبز را پیاده سازی نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
100 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2277661 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!