الگوی راهبردی نهادینه سازی امر به معروف در بافت فرهنگی- اجتماعی؛ مبتنی بر نظریه زمینه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

امر به معروف راه و روش پیامبران و صالحان و واجب بزرگ الهی است که در پرتو آن، امنیت اجتماعی تامین می شود. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی نهادینه سازی امر به معروف در بافت فرهنگی- اجتماعی بر اساس نظریه زمینه ای بود.

روش

به منظور طراحی الگوی یادشده به شکل بومی، از روش پژوهش کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شد. به این منظور صاحب نظران و مسیولان مربوطه با هماهنگی های انجام شده مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.

یافته ها:

 در کدگذاری باز، با تحلیل و کدگذاری مصاحبه های انجام شده، 377 کد باز به دست آمد که به صورت گزاره های مفهومی اولیه مشخص شدند. در کدگذاری محوری، کدها و مقوله های اولیه با یکدیگر مقایسه و پس از حذف کدهای مشابه، 37 کد محوری به دست آمد. برخی از این مقوله ها به عنوان پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر (شامل اجرای احکام و فرایض الهی، ترویج نیکی «بر پا شدن معروف»، اجتناب از بدی «رخت بستن منکر»، ایجاد سازمان متدین و حیات طیبه، تثبیت نظام اسلامی و طراوت و شادابی آن و فلاح و رستگاری) و برخی در نقش عامل های تاثیرگذار تهیه و تدوین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، مولفه گفتمان سازی و فرهنگ سازی به عنوان مقوله اصلی انتخاب و سایر مقوله ها به آن ارتباط داده شدند.

نتیجه گیری:

 درمجموع، بر اساس یافته های حاصله می توان نتیجه گرفت رواج امر به معروف و نهی از منکر ضامن برپا شدن واجبات و مستحبات، رخت بستن منکر (محرمات و مکروهات)، ایجاد سازمان متدین و حیات طیبه، تثبیت نظام اسلامی و طراوت و شادابی آن و درنهایت، نیل به فلاح و رستگاری می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2278040 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!