آینده پژوهی تربیت معلم در استفاده از رسانه های آموزشی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه رسانه‌ها به عنوان عنصر جدایی‌ناپذیر زندگی انسان مطرح می‌شوند. ضرورت و اهمیت استفاده از رسانه‌های آموزشی، بسیاری را در چگونگی استفاده از این منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به تحقیق و بررسی واداشته است.  با توجه به اینکه توسعه و گسترش فناوری، اثرات عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی انسان  از جمله آموزش داشته است و از آنجایی که تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در مراکز دانشگاهی انجام می‌گیرد. بهترین راه، اصلاح و تغییر نگرش این مراکز در استفاده از منابع سخت‌افزار، نرم‌افزار و تعریف و اجرای دوره‌های آموزش نظری و عملی مرتبط با موضوع در دانشگاه می‌باشد. مراکز آموزش عالی و از جمله دانشگاه فرهنگیان، که به عنوان یکی از مهم‌ترین نظام‌های آموزشی، نقش اساسی در تولید و اشاعه دانش و اطلاعات دارد می‌تواند نگرش مناسب در استفاده از رسانه‌های آموزشی را ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری و رسانه های آموزشی در ارتقاء فرآیند یاددهی-یادگیری دانشگاه، انجام گرفته است. روش پژوهش در این نوشتار مروری بوده و با استناد به مقالات معتبر علمی و با تحلیل منابع مرتبط با موضوع تهیه شده است. نتایج ناشی از این تحقیق حاکی از آن است که استفاده مناسب از رسانه‌ها و فناوری در کلاس‌های درس موجب افزایش مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهی-یادگیری و بهبود عملکرد آنان در این امر می‌شود و درنهایت، فرصت آموزش نوین و موثر در دانشگاه را به‌ خوبی میسر می‌گرداند.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2278843 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!