پرسش نامه دوعاملی هراس از شنا کردن: طراحی، ساخت و روان سنجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش طراحی، ساخت و روان سنجی پرسش نامه دوعاملی هراس از شنا کردن است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل افراد یازده سال به بالا از هردو جنس بود. پرسش نامه اولیه با 35 سیوال تهیه و بر اساس ملاک های روایی محتوایی و تحلیل سیوال، چهار سیوال آن حذف شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد پرسش نامه 31 سیوالی از شاخص های برازندگی خوب و قابل قبولی برخوردار است. مقدار آلفای کرونباخ کل پرسش نامه نیز 92/0 محاسبه شد. ازاین رو، مربیان و متخصصین شنا می توانند از این پرسش نامه بومی به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش میزان هراس افراد در شنا کردن استفاده نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
235 تا 258
لینک کوتاه:
magiran.com/p2279206 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!