ارزیابی ویژگی های فیزیکی شیمیایی و ضدمیکروبی نانولیپوزوم حاوی اسانس کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

درون پوشانی اسانس های خوراکی در نانولیپوزوم ها، روشی موثر برای محافظت از تخریب آنها در مقابل نور، اکسیژن و عوامل شیمیایی است. در این مطالعه، نانولیپوزوم های حاوی اسانس کاکوتی کوهی با غلظت های مختلف لستین-کلسترول (30-30، 40-20، 50-10 و 60-0 میلی گرم) با استفاده از روش هیدراتاسیون لایه نازک-امواج فراصوت تهیه شد. از روش اسپکتروسکوپی GC-Mass برای مطالعه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس استفاده شد. نتایج نشان داد که پولگون (05/49%) عمده ترین ترکیب اسانس است. اندازه ذرات، شاخص پراکندگی، پتانسیل زتا و کارایی سیستم درون پوشانی برای تعیین ویژگی های فیزیکی ارزیابی شد. فعالیت ضدباکتریایی نانولیپوزوم ها بر علیه باکتری اشریشیا کلی O157H:7 با استفاده از روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی و حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) تعیین شد. اندازه ذرات و شاخص پراکندگی به ترتیب در محدوده 6/88-97/121 نانومتر و 114/0-169/0 قرار داشتند. نتایج بررسی ها نشان می دهد استفاده از بالاترین غلظت کلسترول برای آماده سازی نانولیپوزوم های حاوی اسانس موجب افزایش اندازه و شاخص پراکندگی شده ولی کارایی درون پوشانی را کاهش داده است. معلوم شد غلظت کلسترول تاثیر معنی داری بر پتانسیل زتا ندارد و فقط نمونه حاوی 30 میلی گرم کلسترول، پتانسیل زتای بیشتری دارد. MIC و MBC نانولیپوزوم فاقد کلسترول حاوی اسانس به ترتیب 14 و 14 و نمونه کنترل (اسانس) 15 و 30 میکروگرم بر میلی لیتر بود که با افزایش میزان کلسترول در نمونه ها از شدت ویژگی ضدمیکروبی نانولیپوزوم ها کاسته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد نانولیپوزوم می تواند حامل مناسبی برای اسانس کاکوتی کوهی به منظور کنترل رشد اشریشیا کلی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2279775 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!