ارزیابی وضعیت کیفیت خواب و خستگی شغلی (مطالعه مقطعی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

خستگی به معنای ضعف و فرسودگی شدید در اثر کار و تلاش فیزیکی یا ذهنی می باشد. اختلالات خواب به عنوان یکی از مهم ترین علل ایجاد خستگی در میان افراد در جوامع شغلی مختلف شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه خستگی شغلی با کیفیت خواب و فاکتور های تاثیرگذار بر آن در میان پرستاران بیمارستان های دولتی انجام گرفت.

روش بررسی

این مطالعه مقطعی به مدت دو ماه بر روی 240 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند ، انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه خستگی مفرط شغلی/ بازیابی خستگی (OFER-15) و پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ (PSQI-18) استفاده شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و با آزمون های X2، همبستگی اسپیرمن، T-test و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت.

یافته ها

در این مطالعه، به ترتیب 55% و70% از افراد جامعه مورد مطالعه در حیطه کیفیت خواب نامناسب و در سطح متوسطی از خستگی مفرط شغلی قرار داشتند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین خستگی مفرط شغلی و کیفیت خواب همبستگی مستقیم و معنی دار آماری وجود داشت (0/05>p).

نتیجه گیری

با توجه به اینکه در این مطالعه بین کیفیت خواب و خستگی، همبستگی و ارتباط تنگاتنگی وجود داشت، می توان از کیفیت خواب به عنوان یک متغیرپیش بینی کننده خستگی مفرط شغلی استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2280384 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!