تاثیر ماده های کاهنده تعرق و توری سایبان بر ویژگی های فیزیولوژیک میوه انار رقم ملس ساوه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از روش های مختلف از جمله ماده های پوششی کاهنده تعرق از روش های افزایش کیفیت میوه انار می باشند. در پژوهش حاضر اثر ماده های کاهنده تعرق و سایبان سفید رنگ بر ویژگی های فیزیولوژیک میوه های انار رقم ملس ساوه در سال 1396 بررسی شد. آزمایش در قالب طرح به طور کامل تصادفی در سه تکرار با هشت تیمار شامل شاهد، تالک، اکسید روی، سیلیس، کایولین،TSZ  (ترکیب تالک، سیلیس و اکسید روی)، TSZK (ترکیب تالک، سیلیس، اکسید روی و کایولین) و سایبان انجام گرفت. تمامی ماده ها با غلطت یکسان به مقدار 2% و در دو نوبت، میانه خرداد و اوایل مرداد محلول پاشی شدند. فاکتورهای مهم فیزیولوژیکی و کیفی میوه ها شامل شدت آفتاب سوختگی، رنگ، آنتوسیانین، ویتامین C و قندها ارزیابی شدند. نتیجه ها نشان داد شدت آفتاب سوختگی در تمامی تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافت. آفتاب سوختگی در سایبان نسبت به شاهد 100% کمتر بود. ماده های کاهنده تعرق سبب بهبود برخی از شاخص های کیفی میوه مثل ماده های جامد محلول شد و سایبان، تالک و سیلیس باعث افزایش پنج الی هشت درصدی ویتامین C نسبت به شاهد گردید. به طور کلی ماده های کاهنده تعرق باعث بهبود برخی ویژگی های کیفی میوه و بهبود رنگ گیری پوست و همچنین کاهش تعداد میوه های آفتاب سوخته از راه کاهش پنج تا هفت درجه سلسیوس دمای میوه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
383 تا 394
لینک کوتاه:
magiran.com/p2280553 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!