اثر جایگذاری کیسه، مایه زنی ریشه ها با قارچ و سطح های مختلف آبیاری بر رشد و ویژگی های میوه هلو در کشت ریشه منقسم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کاربرد روش های مناسب جهت افزایش راندمان گیاهان در استفاده از آب مهمترین عامل موفقیت در تولید محصول های باغی در ایران می باشد. برای کاهش تنش خشکی در هلوی رقم ردتاپ روی پایه GF677، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل جایگذاری کیسه در کنار درخت در سه سطح (بدون کیسه، دارای یک کیسه و دارای دو کیسه)، سطح های مختلف آبیاری (50، 75 و 100% ظرفیت زراعی) و مایه زنی ریشه ها با قارچ (بدون قارچ، قارچ مایکوریزا و قارچ تریکودرما) اعمال شدند. نتیجه ها نشان داد بیشترین شاخص کلروفیل و شمار میوه در تیمار جایگذاری دو کیسه، آبیاری کامل و مایه زنی با قارچ تریکودرما حاصل گردید که نسبت به شاهد افزایش 18درصدی و 8/1 برابری داشت. تیمار بدون جایگذاری کیسه، آبیاری کامل و مایه زنی با قارچ مایکوریزا و تیمار جایگذاری یک کیسه، آبیاری 75 % و مایه زنی با قارچ تریکودرما به ترتیب بیشترین رشد قطر تنه و رشد شاخساره را ایجاد کردند. تیمار بدون جایگذاری کیسه، آبیاری 75 % و بدون مایه زنی قارچ بیشترین ماده های جامد محلول و شاخص TSS/TA را ایجاد کرد. در کل جایگذاری کیسه میزان تنش خشکی را کاهش داد و تیمار جایگذاری یک کیسه و آبیاری 75 % و مایه زنی با قارچ مایکوریزا به دلیل افزایش شاخص های رشدی، عملکردی و کیفی پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
461 تا 468
لینک کوتاه:
magiran.com/p2280557 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!