مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برایر ارزیابی توانایی رقابتی هشت رقم گندم پاییزه معرفی شده در 50 سال اخیر، در برابر علف هرز 82 در مزرعه تحقیقاتی موسسه گیاهپزشکی - آزمایشی در سال زراعی 83 ،(Eruca sativa) منداب کشور در کرج اجرا شد. هر رقم گندم در شرایط وجود و عدم وجود رقابت با عل فهرز منداب کشت گردید. نتایج نشان داد که این ارقام از نظر عملکرد دانه در هر دو شرایط با یکدیگر اختلاف معن یداری دارند. همچنین توانایی رقابت ارقام نیز با یکدیگر متفاوت بود. کرج 2 به عنوان یک رقم قدیمی، علی رغم داشتن عملکرد دانه پایین در شرایط عدم حضور علف هرز، به طور معنی داری موجب کاهش بیوماس و تولید بذر علف هرز منداب شد. در میان این ارقام، رقم طبسی به عنوان یک رقم ضعیف در توانایی یک) CI توانایی تحمل یک رقم در برابر عل فهرز) و) AWC رقابت با منداب، دارای کمترین مقدار رقم در کاهش بیوماس و بذر عل فهرز) در میان ارقام بود. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین و عملکرد دانه در شرایط عدم حضور عل فهرز، همبستگی منفی (AWC میزان تحمل ارقام (شاخص دیده نشد. CI و AWC معنی داری وجود دارد. همچنین هیچ همبستگی معنی داری بین دو شاخص تاثیر پذیرترین اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط رقابت با منداب، به ترتیب تعداد سنبله در متر مربع، تعداد پنجه بارور در هر گیاه، تعداد بوته در متر مربع و تعداد دانه در هر سنبله بودند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که رقم کرج 2 به دلیل سازگاری بهتر با شرایط منطقه کرج، توانایی بالایی در جلوگیری از کاهش عملکرد خود در شرایط رقابت با منداب، داشته (تحمل بالا) و از طرفی بیوماس و مقدار بذر عل فهرز را نیز تاحد زیادی کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2281311 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!