تاثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مهمترین عامل محدود کننده تولید محصولات باغبانی به خصوص در کشورهایی با شرایط اقلیمی نیمه خشک مثل ایران، کمبود آب است. کاربرد روش های مناسب جهت افزایش رشد و بهبود وضعیت تغذیه ای درختان میوه در شرایط کمبود آب، مهمترین عامل تولید مطلوب میوه می باشد. در پژوهش حاضر تاثیر سطوح مختلف رطوبتی  (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و جایگذاری کیسه در کنار درخت (بدون کیسه، یک کیسه و دو کیسه) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در درختان سیب گلاب کهنز پیوندی روی پایه M9 انجام شد. خصوصیات فیزیولوژیکی، زایشی و تغذیه ای درختان، 24 ماه بعد از کاشت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری با فاکتور کیسه گذاری بر صفات وزن تر برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه، کلروفیل کل، نیتروژن برگ در سطح احتمال پنج درصد و بر صفاتی مانند ارتفاع گیاه، قطر تنه، غلظت عناصر پتاسیم و روی برگ و تعداد گل در سطح یک درصد معنی دار شد. ارتفاع گیاه، قطر تنه و پتاسیم برگ در تیمار 75 درصد آبیاری با دو کیسه افزایش قابل ملاحظه ای داشت. میزان نیتروژن برگ در تیمار 75 درصد آبیاری با یک کیسه، 91/52 درصد بیشتر از تیمار 75 درصد آبیاری بدون کیسه بود. بر اساس نتایج این تحقیق، بنظر می رسد جایگذار کیسه و مقدار مصرف آب در کنار درخت می تواند برای افزایش عمکلرد و جذب بعضی از عناصر غذایی مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2281353 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!