اثربخشی بازی های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش اثربخشی بازی های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی بود. روش پژوهش نیمه تجربی و طرح آن به صورت دوگروهی (گروه آموزش و گواه) همراه با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری آن متشکل از همه کودکان دختر دبستانی 12 تا 13 ساله شهر تهران در سال 94 -95 بود که 30  نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه خودپنداره ی مربوط به مدرسه ایی سنچندر، چک لیست جمعیت شناختی و مقیاس اضطراب مدرسه استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که این نمرات دارای همبستگی معناداری با نمرات اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی بوده است که با تحلیل کوواریانس این اثر کنترل شده است. با توجه به نتایج بازی های گروهی تفاوت معناداری در نمرات اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی گروه های کنترل و آزمایش ایجاد کرده است به نحوی که بازی های گروهی 75 درصد از تغییرات اضطراب مدرسه و 70 درصد از تغییرات خودپنداره تحصیلی را تبیین می کند (05/0≥P). نتایج این پژوهش، برای تحقیقات آینده درزمینه کاربرد بازی های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره دانش آموزان تلویحاتی را در بردارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2281416 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!