ارزیابی کنه کش بایفنزیت در کنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تاثیرسه غلظت (5/0، 6/0، 7/0 در هزار) ماده موثره بیفنازیت درمقایسه با کارایی کنه کش فنازوکویین، اسپیرودایکلوفن، فن پیروکسی میت، فن پروپاترین علیه جمعیت کنه قرمز اروپایی روی رقم قرمز سیب درختی و دشمنان طبیعی همزیست دراستان های آذربایجان غربی (ارومیه)، شرقی (مرند)، اردیبل (مشکین شهر)، خراسان رضوی (گلمکان) مطالعه شد. از سه تکرار و هر تکرار با چهار درخت در طرح آماری بلوک های کامل تصادفی استفاده شد. محلول پاشی با مشاهده میانگین جمعیت 5 کنه  و30 درصد آلودگی نمونه برگ ها انجام و کارایی هر تیمار با جمع آوری تصادفی 50 نمونه برگ در فواصل یک روز قبل و 7 و14و21و 28 روز بعد و شمارش جمعیت کنه درسطح فوقانی برگ صورت گرفت. میانگین کنه روی درختان سیب قبل از محلول پاشی درآذربایجان غربی01/3 کنه تا 78/7 کنه، خراسان رضوی 70/6 کنه تا 15/28 کنه، آذربایجان شرقی 3 کنه تا 66/36 کنه و در اردیبل از 43/17 تا 83/26 کنه ثبت شد. بیشترین تلفات کنه از تاثیر بیفنازیت تا 21 روز بعد 33/94 درصد و 85/94 درصد غلظت 7/0 و 5/0 در هزار در ارومیه وگلمکان، تا 14 و 7 روز بعد 90/99 درصد و 71/68 درصد برای غلظت 7/0 در هزار درمرند و  مشکین شهر ثبت شد. تاثیر بیفنازیت روی دشمنان طبیعی (کنه های شکارگر، سن و تریپس شکارگر) درختان سیب در مشکین شهر باعث کاهش ولی موجب حذف آن ها نشد. از غلظت های 6/0 و 7/0 درهزار بیفنازیت می توان در شروع آلودگی درختان سیب به میانگین کمتر از 5 کنه قرمز اروپایی استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2282657 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!