بررسی اثر صمغ دانه بالنگو بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی و حسی ماست تازه کم چرب و ارزیابی آن در دوره نگهداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

هدف از این پژوهش، بررسی اثر هیدروکلویید دانه بالنگو بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی و حسی ماست تازه کم چرب و ارزیابی این ویژگی ها در دوره نگهداری بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش، اثر مقادیر مختلف صمغ دانه بالنگو (0 تا 1/0 درصد) و چربی (0 تا 2 درصد) بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی (آب اندازی، Ph و ویسکوزیته) و نیز ویژ گی های حسی (طعم، بافت، رنگ و پذیرش کلی) ماست تازه کم چرب بررسی شد. سپس ویژگی های ماست تولیدی،در دوره نگهداری در فاصله زمانی 1، 7 و 14 روز پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها 

با افزایش صمغ دانه بالنگو، آب اندازی و pH نمونه ها به طور معنی داری (01/0>p) کاهش یافت. افزایش چربی نیز منجر به کاهش آب اندازی و افزایش ویسکوزیته نمونه ها شد (01/0>p). همچنین افزایش صمغ دانه بالنگو منجر به افزایش امتیاز طعم، بافت، رنگ و پذیرش کلی گردید (01/0>p) در حالی که چربی اثر معنی داری بر ویژگی های حسی نمونه ها نداشت.با توجه به نتایج به دست آمده، نقطه بهینه ی متغیرهای تولید برای دست یافتن به ماست تازه کم چرب که حتی الامکان کمترین میزان آب اندازی، بیشترین میزان ویسکوزیته همچنین بیشترین مجموع امتیاز طعم، بافت، رنگ و پذیرش کلی را دارا باشد، صمغ بالنگو1/0 درصد و چربی 25/1 درصد می باشد. چنین محصولی دارای ویسکوزیته 49/1169 پاسکال ثانیه، آب اندازی 75/36 درصد، امتیاز طعم 91/4، امتیاز بافت 90/4، امتیاز رنگ 96/4، امتیاز پذیرش کلی 99/4 و عدد مطلوبیت 1/90 درصد بود.نتایج نشان داد که بعد از 14 روز، آب اندازی و ویسکوزیته افزایش در حالی که pH کاهش یافت (01/0>p). از سوی دیگر ویژگی های حسی در روز هفتم تفاوت معنی داری با روز اول نشان نداد اما در روز چهاردهم تفاوت معنی داری نسبت به روز اول دارا بود(01/0>p)؛ اما تفاوت ها در حدی بود که امتیاز نمونه در تمام ویژگی های حسی ها باز هم بالاتر از 4 (از 5) بود.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که صمغ دانه بالنگو می تواند به عنوان جایگزین مناسب چربی در ماست تازه کم چرب مورد استفاده قرار گیرد و ماست حاصل می تواند به مدت 14 روز به خوبی نگهداری شود، به گونه ای که نمره ارزیابی حسی برای تمام ویژگی ها در پایان این مدت به مقدار قابل توجهی بالاتر از حد میانگین باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2283461 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!