رابطه تولید علوفه گونه های Artemisia sieberi، Scariola orientalis و Stipa atriseta با متغیرهای اقلیمی درمراتع امیدآباد فارس، ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بدون توجه به تولید گیاهان یک مرتع، برنامه ریزی و مدیریت دام و مرتع مقدور نمی باشد. توجه به تولیدات علوفه مرتعی، اساسا برای مدیریت کارآمد و موثر مراتع ضروریست. این مهم با تعیین رابطه بین میزان تولید علوفه گیاهان و متغیرهای اقلیمی موثر بر آنها، در عرصه تعیین می گردد. به همین منظور، مقادیر تولید علوفه سالانه گونه های شاخص مرتعی، در سایت امیدآباد شرقی، طی سال های 1386- 1377 به مدت 10 سال در طرح ملی ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی و اندازه گیری دوباره آنها طی سال های 1395-1396 به مدت 2 سال و درمجموع به مدت 12 سال، به روش قطع و توزین در داخل 60 پلات تصادفی دو مترمربعی در طول چهار ترانسکت 300 متری اندازه گیری شد. مقدار بارندگی و دمای ماهانه در این فاصله زمانی نیز با استفاده از داده های ایستگاه هواشناسی آباده در کل ماه ها به طور جداگانه در هر سال محاسبه گردید. مقدار تولید علوفه خشک سالانه هر گونه به عنوان متغیر وابسته و مقدار بارندگی و دمای محاسبه شده به عنوان متغیرهای مستقل منظور و روابط بین آنها با استفاده از برنامه رگرسیون چند متغیره خطی در نرم افزار SPSS بررسی شد. نتایج نشان داد که بارندگی و دمای فصل زمستان و پاییز بر تولید گونه تاثیر معنی دار گذاشته است و بارندگی های بهاره و همچنین دمای فصل رویش یعنی فروردین و اردیبهشت، به تنهایی بر تولید علوفه گونه ها تاثیر نداشته است. بر اساس نتایج پژوهش، با در اختیار داشتن داده های بارندگی و دما، تولید علوفه سالانه تفکیک شده گونه های مورد بررسی و تولید سالانه سال های آینده با دقت بالا قابل برآورد می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2284050 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!