حفظ فعالیت آنتی اکسیدانی و کاهش بار میکروبی آریل انار رقم ملس ساوه با استفاده از فیلم حاوی کیتوزان و کارواکرول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

کاهش بار میکروبی آریل انار و حفظ قدرت آنتی‌اکسیدانی می‌تواند منجر به ارتقا سطح سلامت و افزایش قدرت ایمنی بدن شود. از این رو هدف از این پژوهش، تاثیر فیلم پلی‌اتیلنی حاوی کیتوزان و کارواکرول بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بار میکروبی آریل انار نگهداری شده در دمای 7± 1 درجه سلسیوس است.

مواد و روش‌ها

محتوای آنتوسیانین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعداد پرگنه‌های قارچ و باکتری آریل میوه انار بسته‌بندی شده با فیلم پلی‌اتیلنی حاوی سه غلظت کارواکرول (0، 1 و 2 درصد) و سه غلظت کیتوزان (0، 1 و 2 درصد) طی 16 روز انبارداری در دمای 1± 7 درجه سلسیوس و به فاصله هر 4 روز اندازه‌گیری شدند.

یافته‌ها‌

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت‌های مختلف کیتوزان و کارواکرول تاثیر معنی‌داری بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بار میکروبی آریل‌های انار داشتند. فیلم های حاوی کیتوزان سبب حفظ معنی دار محتوی آنتوسیانین در مقابل کنترل شد. بعد از 16 روز انبارداری فیلم‌های حاوی 1 درصد کارواکرول و 2 درصد کیتوزان تاثیر معنی‌دار در سطح 1 درصد بر پرگنه‌های قارچ و آلودگی باکتریایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی داشتند.

نتیجه گیری

استفاده از فیلم های حاوی کارواکرول و کیتوزان بدلیل کاهش بار میکروبی می‌تواند در صنعت بسته بندی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2284184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!