شیوع بند ناف تک شریانی، پیامد بالینی و ریسک فاکتورها: یک مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بندناف تک شریانی (SUA) در 6-5/0% از کل بارداری های جهان دیده می شود. اگرچه تاثیر SUA در بروز نقایص مادرزادی اجماع نظر نسبی وجود دارد ولی اختلاف نظرها در ارتباط با تاثیر آن بر پیامدهای بارداری هنوز باقی است.

هدف

این مطالعه با هدف تاثیر SUA بر پیامدهای بارداری و برآورد بروز آن در مناطق جنوبی ایران برای اولین بار انجام شد. ویژگی های اپیدمیولوژیک همراه با برخی اثرات آن بر نتایج بارداری/نوزادی نیز بررسی گردید.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی، داده های دو مرکز رفرال در جنوب ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع 1469 بارداری، جنین و نوزاد از نظر ویژگی های مرتبط با SUA مورد بررسی قرار گرفتند. SUA با استفاده از تشخیص پاتولوژیک تعریف شد. نقایص مادرزادی با استفاده از نتایج معاینات بالینی، التراسونوگرافی و اکوگاردیوگرافی جمع آوری شدند. اطلاعات مربوط به نتایج بارداری بر اساس سوابق پزشکی بیماران ثبت گردید.

نتایج

شیوع SUA 47/3% (%6/4-6/2 :CI %95) بود. ناهنجاری های جنین از جمله ناهنجاری های کلیوی، قلبی و مادرزادی، مرگ داخل رحمی جنین، مرگ زودرس نوزادی، وزن کم هنگام تولد، وزن کم جفت و زایمان زودرس در گروه SUA به طور قابل توجهی بالاتر بود (به ترتیب 47/2 و 70/2، 22/3، 31/11، 85/3، 03/16، 04/31، 02/68 = OR). با این حال، تعداد مادران در گروه SUA کمتر بود (98/0-44/0 :CI %95، 65/0 =OR).

نتیجه گیری

ارتباط معناداری بین SUA و افزایش خطر مرگ داخل رحمی جنین و مرگ زودرس نوزادان و همچنین وزن کم هنگام تولد و تولد زودرس مشاهده شد. تاریخ زایمان مادر به عنوان عامل پیش بینی کننده مهم در SUA مشخص گردید. پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در مورد طبقه بندی خطر نوزادان در این زمینه صورت گیرد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
441 تا 448
لینک کوتاه:
magiran.com/p2285081 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!