بررسی تاثیر آموزش نحوه صحیح رعایت بهداشت دهان و دندان بر اساس شبیه سازی واقعیت مجازی بر پلاک دندانی دانش آموزان دختر متوسطه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از این مطالعه مقایسه کارایی برداشت پلاک فوق لثه ای پس از آموزش بهداشت دهان و دندان با استفاده از نرم افزار واقعیت مجازی (VR) در دانش آموران دختر دوره متوسطه می باشد.

روش تحقیق

این بررسی به روش کارآزمایی بالینی میدانی بر روی 90 دانش آموز مقطع دوم متوسطه شهر بیرجند انجام گرفت. تعداد 3 مدرسه به روش تصادفی انتخاب شدند و طی معاینه بالینی PI (پلاک ایندکس) آن ها به روش استاندارد ثبت گردید. مدارس به 3 گروه تقسیم شدند. در اولین گروه آموزش بهداشت دهان و دندان در یک جلسه بر اساس واقعیت مجازی انجام گرفت. در گروه دوم آموزش بهداشت دهان و دندان به صورت شفاهی در یک جلسه ارایه شد و سومین گروه شاهد بود که هیچ آموزشی در آن اعمال نشد. بعد از یک ماه هر سه گروه موردبررسی مجدد قرار گرفتند و شاخص PI اندازه گیری شد.

یافته ها

میانگین پلاک در دندان های تحت بررسی در گروه واقعیت مجازی بعد از مداخله (77/0±92/1) نسبت به قبل (62/0±69/2) کاهش آماری معنی داری را نشان داد (001/0<P).میانگین پلاک در گروه آموزش شفاهی بعد از مداخله (95/0±16/2) نسبت به قبل از مداخله (91/0±45/2) کاهش آماری معنی داری را نشان داد (014/0=P) این اختلاف در گروه واقعیت مجازی و آموزش شفاهی نسبت به گروه شاهد معنی دار بود (01/0<P).

نتیجه گیری

یافته ها نشان می دهد که آموزش بهداشت دهان و دندان به طورکلی و آموزش بر اساس واقعیت مجازی به طور ویژه، در برداشت پلاک دندانی و در بهبود و ارتقاء بهداشت دهان و دندان موثر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
158 تا 169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2285568 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!