اثر یک برنامه فعالیت ورزشی منتخب بر سواد بدنی و ترکیب بدن دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن و چاق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 سواد بدنی به معنی ظرفیت فرد برای داشتن سبک زندگی سالم و فعال بدنی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک برنامه فعالیت ورزشی منتخب بر سواد بدنی و ترکیب بدن دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مبتلا به اضافه وزن و چاقی بود.

مواد و روش ها:

 در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی  (7 تا 12سال) مبتلا به اضافه وزن و چاقی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره تجربی و کنترل جایگزین شدند. گروه تجربی طی 12 جلسه یک ساعته به مدت 8 هفته به تمرین فعالیت ورزشی منتخب پرداختند. قبل و بعد از مداخله مقیاس پرسش نامه سواد بدنی توسط آزمودنی ها تکمیل و وضعیت ترکیب بدنی (قد، وزن، درصد چربی و درصد توده عضلانی) اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و t وابسته انجام شد.

یافته ها: 

نتایج پژوهش گویای افزایش معنادار سطح سواد بدنی و درصد توده عضلانی و کاهش معنادار وزن کل بدن، شاخص توده بدنی و درصد چربی آزمودنی هاست (05/0≥P).

نتیجه گیری: 

می توان چنین نتیجه گرفت که مداخله فعالیت ورزشی منتخب در بهبود سواد بدنی و ترکیب بدن دانش آموزان موثر بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2285627 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!