آزمون وجود حباب سهام با استفاده از تکنیک های سوپریمم راست دنباله و توابع عکس العملی و تجزیه واریانس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی وجود حباب در بازار سرمایه ایران با استفاده از کاربرد تکنیک های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی فولر- تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی فولر تعمیم یافته (GSADF) ، توابع عکس العملی و تجزیه واریانس است. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه چهار شاخص (نسبت قیمت به سود هر سهم، شاخص کل قیمت بازار، نرخ ارز و نرخ تورم) طی دوره زمانی 1390 لغایت 1396 به بررسی و کشف حباب قیمت سهام پرداخته شد.نتایج حاصل از آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سرمایه ایران را تایید کرده و هر دو شاخص مورد ارزیابی(نسبت قیمت به سود هر سهم و شاخص های کل قیمت) بطور مشترک وجود حباب در بازه های 1390:1 - 1393:5 و 1394:7 - 1396:2 تایید و شکست حباب را در تاریخ 1393:6و 1396:3 نشان داده است. نتایج حاصل از توابع عکس العملی تایید کرد که به دنبال وارد کردن یک شوک به نرخ تورم و نرخ ارز ، شاخص سهام دارای حباب شده، بطوری که حباب ایجادی در نرخ تورم باعث شکست حباب در ماه یازدهم گردیده، ولی نرخ ارز در ماه پانزدهم حباب شاخص سهام را سرریز نموده است نتایج حاصل از خطای پیش بینی ناشی از این تکانه (VDCs) حاکی از آن است که خطای پیش بینی متغیر نرخ تورم بر شاخص سهام کاملا بی اثر بوده است، ولی این خطای پیش بینی در نرخ ارز در بلندمدت تاثیر بسزایی بر شاخص و در نهایت تشکیل و ترکیدن حباب داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
243 تا 264
لینک کوتاه:
magiran.com/p2286970 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!