تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه ای همراه با آموزش خواندن بر حافظه فعال و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان: شواهدی از پتانسیل های وابسته به رویداد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه ای همراه با آموزش خواندن بر حافظه فعال و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه های نامعادل است و از جهت هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان نارساخوان هفت تا نه ساله مراجعه کننده به کلینیک آتیه درخشان ذهن شهر تهران در تیر تا شهریور 1394 و خرداد تا مرداد 1395 تشکیل می دهند که 16 نفر از آن ها (12 پسر و 4 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت ده جلسه، برنامه آموزش تحصیلی فردی به همراه تحریک مستقیم فراجمجمه ای در ناحیه قشر پیش پیشانی چپ را دریافت کرد؛ درحالی که گروه کنترل در شرایط مشابه، ده جلسه آموزش تحصیلی به همراه تحریک مستقیم فراجمجمه ای ساختگی (شم) را گذراندند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از آزمون خودکار عصب-روان شناختی کمبریج (CANTAB)، خرده آزمون حافظه فعال در هوش آزمای استنفورد-بینه، ویراست پنجم (SBIS-5) و خوشه خواندن آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون (WJ III) استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل داده ها صورت گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد شاخص های حافظه کلامی، حافظه غیرکلامی، ظرفیت حافظه، روانی خواندن و همچنین خطای ارتکاب و حذف بعد از دریافت تحریک مستقیم فراجمجمه ای، به طور معناداری تغییر یافته است (001/0 <P). با توجه به این نتایج، می توان گفت افزایش تحریک پذیری قشر پیشانی چپ با استفاده از تحریک مستقیم فراجمجمه ای می تواند موجب بهبود برخی شاخص های خواندن و حافظه در کودکان نارساخوان شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2287175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!