چشم انداز آب مجازی گیاهان عمده زراعی تحت سناریوهای واداشت تابشی تغییر اقلیم (مطالعه موردی استان کرمان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم بر آب مجازی گیاهان گندم، جو، ذرت، سیب زمینی و گوجه فرنگی در سه شهرستان کرمان، بم و جیرفت در جنوب ایران تحت دو سناریوی واداشت تابشی اجرا شد. میزان آب مجازی به دست آمده برای همه گیاهان مورد مطالعه روند افزایشی دارد اما این افزایش برای جو و گندم به طور متوسط در دوره آینده 2100-2018 تحت هر دو سناریو افزایش بیشتری از خود نشان می دهد. همچنین به طور متوسط کمترین میزان آب مجازی مربوط به گوجه فرنگی می باشد.  در منطقه بم بیشترین میزان آب مجازی تحت سناریو RCP4.5 و RCP8.5 برای دوره 2069-2040 مربوط به گیاه جو به میزان 08/4853 و 15/5153 مترمکعب بر تن، در جیرفت بیشترین آب میزان مجازی تحت سناریو RCP4.5 مربوط به گندم برای دوره 2069-2040 برابر با 4984مترمکعب بر تن و تحت سناریو RCP8.5 بیشترین مقدار مربوط به جو در دوره 2069-2040 می باشد. در کرمان بیشترین آب مجازی تحت سناریو RCP4.5 مربوط به گندم در دوره 2069-2040 برابر با 4637 و تحت سناریو RCP4.5 بیشترین میزان پیش نگری شده متعلق به گیاه جو برابر با 1/4256 مترمکعب بر تن در دوره 2069-2040تعیین شد. تدقیق برآوردهای نیاز آبی و مطالعه آب مجازی گیاهان راهبردی در سایر مناطق کشور تحت سناریوهای جدید تغییر اقلیم برای  ارایه الگوی کشت مناسب و افزایش بهره وری آب توصیه می شود

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2288213 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!