تحلیل اجزای محدود اتصالات پیچ کور ورقهای انتهایی توسعه یافته و هم تراز تیر فولادی به ستون با مقطع توخالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اعضا با مقاطع توخالی HSS به خاطر عملکرد سازه ای و ظاهر مناسب در بسیاری از برنامه های سازه ای مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود به علت نبود دسترسی به داخل ستون HSS برای اهداف پیچ کردن، توسعه اتصالات خمشی کاربردی بسیار مشکل می باشد. بنابراین اتصالات تیرهای جوش داده شده به ستون HSS تنها روش ممکن بود. اخیرا برخی اتصال دهنده های کور به این منظور برای استفاده در اتصال شکل گرفته اند که در آن برنامه دسترسی برای نصب را فقط از یک طرف اتصال ممکن می سازند. در حال حاضر پیچ-های کور مختلفی جهت استفاده در اتصالات طراحی شده اند. در این مقاله مقایسه نتایج آزمایشگاهی مقاله ای با اتصال پیچ کور تیر فولادی به ستون مربعی پر شده با بتن توسط پیچ کور لینداپتر (Hollo-Bolt) تحت بارگذاری یک طرفه با مدل سازی اجزای محدود سه بعدی نشان داد که می توان از تجزیه و تحلیل اجزای محدود برای پیش بینی رفتار اتصال با صحت کافی استفاده نمود. پس از آن پارامترهایی چون ضخامت ورقهای انتهایی، قطر پیچ و نیروی پیش تنیدگی پیچ را برای اتصال پیچ کور ورق های انتهایی توسعه یافته و هم-تراز تیر فولادی به ستون توخالی تحت بارگذاری چرخه ای با نرم افزار ABAQUS مورد ارزیابی قرار داده و منحنی هیسترزیس لنگر- دوران هر کدام از آن ها بدست آمدند. نتایج نشان دادند که ضخامت ورق انتهایی، قطر پیچ و نیروی پیش تنیدگی پیچ در رفتار اتصال تاثیر گذار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2288219 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!