بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده شده با نانو ذرات سیلیس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه به بررسی تاثیر پوشش دار کردن چوب تبریزی با نانوذرات سیلیس روی برخی خصوصیات کارکردی آن می پردازد. چوب تبریزی با نانوذرات سیلیس (3، 5 و 7 درصد) و زایکوسیل با استفاده از روش پوشش دهی لایه نشانی، پوشش داده شد و نتایج حاصل با چوب های شاهد تبریزی و نراد مقایسه شدند.ویژگی های ساختاری نمونه های چوب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنج مادون قرمز بررسی شدند. خصوصیات عملکردی چوب شامل میزان جذب آب، زاویه تماس و دانسیته بررسی شدند. نتایج نشان داد که پیوندهایی بین زایکوسیل و نانو سیلیس در سطح چوب تشکیل شد. پوشش دار کردن چوب با نانوذرات سیلیس در غلظت های 5% و 7%به همراه زایکوسیل جذب آب را در مقایسه با چوب تبریزی شاهد کاهش داد (P<0.05). چوب های پوشش دار شده با نانوسیلیس و زایکوسیل، زاویه تماس بزرگتری و دانسیته ی بیشتری در مقایسه با چوب شاهد تبریزی نشان دادند (P<0.05).

زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2288488 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!