سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان شکل گرفته است.

روش شناسی:

 پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی تحلیلی برای انجام آن استفاده است. نمونه گیری از جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکبان برای تعداد 153 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی خوزستان که در نیمسال اول 1398- 1397 مشغول به تحصیل بودند، انجام گرفت. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان تایید شده و ضریب پایایی آن 854/. آلفای کرونباخ بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد.

یافته ها

تحلیل نتایج حاصل از بررسی میزان آمادگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی حاکی از آن است که میانگین آمادگی دانشجویان از منظر 6 بعد مورد بررسی 81/3 از 5 است که نشان دهنده آمادگی در حد متوسط دانشجویان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی است.

بحث و نتیجه گیری

با فراهم آوری زیرساخت های موردنیاز و برگزاری دوره های آموزشی و تاکید بر اهمیت یادگیری الکترونیکی در عصر حاضر می توانیم در جهت ارتقای آمادگی گام برداریم.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2288691 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!