رابطه سلامت معنوی با احساس پیری در معلمان بازنشسته ساری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

جمعیت معلمان بازنشسته هر ساله در حال افزایش است. مطالعات بیانگر آن است که عوامل متعددی بر درک و احساس پیری بازنشستگان موثر است. به نظر می رسد معنویت و مذهب یکی از این عوامل باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه سلامت معنوی با ادراک پیری در معلمان بازنشسته شهرستان ساری انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی و تحلیلی با مشارکت 350 نفر از فرهنگیان بازنشسته تحت پوشش کانون بازنشستگان ساری در سال 1398 انجام پذیرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی  EllisonوPalutzian و نیز پرسشنامه احساس پیری questionnaire  Ageing Perception بارکر و همکاران جمع آوری شد. همچنین داده ها با آزمون های t-test و من ویتنی Mann Whitney tes و نیز آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار 16 SPSS ver تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

میانگین سن شرکت کنندگان 3/4 ± 3/65 سال بود. نتایج نشان دادکه 1/43 درصد شرکت کنندگان در واقع احساس پیری نداشتند ولی 9/56 درصد دارای احساس پیری بودند. میانگین احساس پیری معلمان بازنشسته به طور کلی برابر 9/16±3/99 و نیز میانگین سلامت معنوی آن ها به طور کلی 5/17±1/94 بوده است. به علاوه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معناداری منفی بین سلامت معنوی با احساس پیری وجود دارد (001/0< P)، (213/0= r).

استنتاج

با توجه به رابطه معنادار معکوس میان سلامت معنوی و احساس پیری معلمان بازنشسته، تدوین پروتکل های مناسب برای افزایش سلامت معنوی و در نتیجه کیفیت بهتر سطح ادراک از پیری سالمندان از سوی سیاست گذاران عرصه سلامت سالمندان ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
132 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2289359 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!