مروری نظام مند بر مخاطرات ناشی از مصرف عسل و حد مجاز آن ها علیرغم خصوصیات مفید تغذیه ای و شفابخش آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آلودگی های محیطی و تقلباتی که در حین تولید عسل رخ می دهد، می تواند سلامت مصرف کننده را به مخاطره بی اندازد بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم، عوامل موثر بر کیفیت و ایمنی عسل را از هم تفکیک کنیم تا با شناسایی و کنترل این عوامل، کیفیت و ایمنی عسل حفظ گردد. در مطالعه مروری نظام مند حاضر، اطلاعات لازم با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی Pub Med، Science Direct، Elsevier، Google Scholar، SID، MagIran، Civilica، سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بر اساس کلیدواژه های عسل، ویژگی های فیزیکوشیمیایی، کیفیت، ایمنی، سلامت عمومی، فلزات سنگین و باقی مانده های دارویی طی 10 سال اخیر جمع آوری گردید. عواملی که بر کیفیت عسل تاثیر گذارند شامل میزان کربوهیدرات ها (نسبت فروکتوز به گلوکز)، پرولین، اسید گلوکونیک، اسیدسیتریک، رطوبت، خاکستر (به خصوص پتاسیم)، 5-هیدروکسی متیل فورفورال (5-HMF)، فعالیت دیاستازی (آلفا و بتا آمیلاز)، رنگ، هدایت الکتریکی، pH، اسیدیته و عواملی که بر ایمنی (بی خطری) عسل تاثیر گذارند شامل فلزات سنگین و باقی مانده های دارویی می باشند. خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل میزان کربوهیدرات ها، پرولین، اسید گلوکونیک، اسیدسیتریک، رطوبت، خاکستر، 5-HMF، فعالیت دیاستازی، رنگ، هدایت الکتریکی، pH، اسیدیته فقط بر کیفیت عسل تاثیر گذارند و تهدیدی بر سلامت مصرف کننده نیستند. اما فلزات سنگین و باقی مانده های دارویی علاوه بر کیفیت عسل، ایمنی و سلامت مصرف کننده را نیز به مخاطره می اندازد؛ بنابراین فلزات سنگین و باقی مانده های دارویی نسبت به خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کیفیت بهداشتی عسل و سلامت عمومی مصرف کننده را بیشتر به مخاطره می اندازند. درنتیجه شناسایی و کنترل فلزات سنگین و باقی مانده های دارویی در عسل نسبت به خصوصیات فیزیکوشیمیایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
371 تا 389
لینک کوتاه:
magiran.com/p2289790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!