روایی همزمان مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان کم توان ذهنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش حاضر به «روایی همزمان مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان کم توان ذهنی» پرداخته شده و سوال اصلی بدین ترتیب تدوین شد که آیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در کودکان کم توان ذهنی دارای روایی همزمان است؟ پژوهش حاضر در حیطه طرح های روان سنجی جای می گیرد. جامعه پژوهش را متخصصین سنجش رفتار انطباقی، مربیان و والدین کودکان کم توان ذهنی مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان استثنایی استان تهران در سال 1398 تشکیل یافته است. در پژوهش حاضر با پیروی از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 1200 نفر از مربیان و والدین کودکان کم توان ذهنی از مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان استثنایی استان تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، مقیاس ملی رفتار انطباقی و نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه می باشد که هر دو ابزار در ایران استانداردسازی شده و دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. در راستای آزمون سوال های تحقیق از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و یافته های تحقیق نشان داد که (به جز عامل استدلال سیال و هوشبهر سیال) بین عوامل استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، پردازش دیداری- فضایی و حافظه فعال با اکثریت خرده آزمون های مقیاس ملی رفتارهای انطباقی رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود. بدین ترتیب که افزایش هوش در چهار عامل مذکور، رفتار انطباقی نیز افزایش می یابد و با کاهش هوشبهر، رفتارهای انطباقی نیز کاهش می یابند. بنابراین، مقیاس رفتار انطباقی دارای روایی همزمان با نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه است و می تواند به عنوان یک ابزار کارا در جهت سنجش رفتار انطباقی کودکان کم توان ذهنی استفاده شود

زبان:
فارسی
صفحات:
27 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2293376 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.