بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه میل به ازدواج مجدد مردان در شهر اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس میل به ازدواج مجدد مردان در شهر اصفهان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان متاهل شهر اصفهان در سال95-96 تشکیل دادند. نمونه آماری شامل  400مرد متاهل بود که  از کلیه مناطق شهر اصفهان به شکل در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس های میل به ازدواج مجدد، پرسشنامه روابط خانوادگی (اولسون و بارنز، 2004)، سبک دلبستگی نا ایمن (آرمسدن و گرینبرگ، 1987)، خرده مقیاس های روان رنجوری، توافق پذیری و وجدان گرایی  پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1997). داده ها در دو بخش توصیفی (انحراف استاندارد، میانگین وهنجاریابی) و استنباطی تحلیل آلفای کرانباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل عامل اکتشافی) گردید. نتایج نشان داد همسانی درونی سوالات نزدیک به یک قابل قبول بود. توزیع فراوانی نمرات به سمت چپ کشیدگی داشت که نشان می دهد با افزایش نمرات میل به ازدواج مجدد، فراوانی افراد کاهش می یابد. شواهد بررسی روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه نشان داد سبک دلبستگی ناایمن با پدر و روان رنجوری با میل به ازدواج مجدد مردان رابطه مثبت ومعناداری دارد. که موید روایی همگرا است. روابط خانوادگی، توافق پذیری و وجدان گرایی با میل به ازدواج مجدد مردان رابطه منفی و معناداری دارند که این نتایج موید روایی واگرا است. نتایج تحلیل عامل اکتشافی این پرسشنامه نشان داد این پرسشنامه از سه عامل تشکیل شده است که عبارتند از: « سبک- سنگین کردن ازدواج مجدد» «گرایش قوی به ازدواج مجدد» و«هیجان مثبت درباره ی ازدواج مجدد». همبستگی هر عامل با نمره کل معنادار بود که هر دو نشان دهنده شواهد مربوط به روایی سازه هستند. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه میل به ازدواج مجدد مردان از ویژگی های مطلوب روان سنجی برخوردار است و می توان از آن برای ارزیابی خانواده در حوزه های آموزشی، پژوهشی و درمانی استفاده کرد

زبان:
فارسی
صفحات:
49 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2293377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.