استانداردسازی نسخه ایرانی مقیاس باورهای غیرعقلانی نوجوان برنارد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نوجوانی یکی از مهمترین رده های سنی است که به دلیل افزایش مشکلات نوجوانان در حوزه های فردی و اجتماعی، احتمال ایجاد تحریفاتشناختی در این سن افزایش مییابد. پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی ابزار سنجش باورهای غیر عقلانی برنارد (1988) صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال 1398بود که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 274 نفر از دانش آموزان پرسشنامه باورهای غیرعقلانی را تکمیل کردند. آلفای کرونباخ پرسشنامه 77/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها ابتدا از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و اگر چه تعداد ماده ها کاهش یافت، تعداد سازه ها همانند سازه اصلی 4 سازه باقی ماند، با توجه به حذف دو گویه در استخراج عامل های اصلی و عدم برازش سطح قابل قبول شاخص ها، گویه های 26 گانه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شد. با چرخش واریماکس، یافته ها از مدل مفروضه پرسشنامه از وجود 4 عامل زیربنایی حمایت نمود. در ادامه با توجه به محتوای گویه ها، عامل های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب «تحقیر خود»، « بی تحملی قوانین ناامیدکننده»، « بی تحملی ناکامی در تکالیف و  توقع انصاف» و «بی تحملی نقض قواعد توسط دیگران» نامگذاری شدند. در نهایت پرسشنامه با 25 ماده و 4 سازه جدید استخراج گردید که می تواند 58/21  درصد واریانس کل را توجیه کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2293379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.