مطالعه پراکنش و فروانی پریفیتون های رودخانه بهشت آباد در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جوامع پریفیتونی به عنوان جزء اساسی اکوسیستم آب های جاری عمل می کنند و تولیدکنندگان اصلی اکوسیستم رودخانه آبزی هستند. پریفیتون ها به عنوان شاخص های بیولوژیک کیفیت آب مفید هستند. تنوع تاکسونومیک و فراوانی پریفیتون ها به عوامل مختلفی مثل دما، اکسیژن محلول و مواد مغذی قابل دسترس بستگی دارد. تاکنون هیچ مطالعه ای در مورد پارامترهای فیزیکوشیمیایی و تاثیر آن ها بر ترکیب جوامع پریفیتون رودخانه بهشت آباد صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی وجود رابطه بین تنوع و تراکم جوامع پریفیتونی با خواص فیزیکوشیمیایی آب رودخانه بهشت آباد است. نمونه برداری از هفت ایستگاه در طول رودخانه بهشت آباد برای شناسایی و شمارش پریفیتون ها و تغییرات جمعیت آن ها در طی ماه های مختلف در هر ایستگاه طی یک دوره یک ساله از مهرماه 1394 تا آبان ماه 1395 انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل در فصل تابستان بیشترین و در فصل زمستان کمترین تراکم جوامع پریفیتونی مشاهده گردید. به طورکلی بر اساس نتایج تحقیق حاضر جنس های رده دیاتومه در طول سال غالب بودند و جنس Naviculla بیش ترین پراکنش را نشان داد به گونه ای که در تمام ایستگاه ها و در تمام مراحل نمونه برداری حضورداشته و تراکم غالب را به خود اختصاص داد. در کل می توان این گونه بیان داشت که ترکیب اصلی جمعیت پریفیتون در رودخانه بهشت آباد با دیاتومه ها است.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2293488 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!