تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهکهای درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه ، بر میزان قدرت خرید آنها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی (مطالعه موردی شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش برای جمع آوری بخشی از داده ها و اطلاعات، از روش توصیفی - پیمایشی و برای سنجش تیپ شخصیتی افراد از پرسشنامه استفاده شده است . داده های تحقیق از طریق آزمون اسپیرمن (تحلیل استنباطی) و آزمون دوعاملی یومن - ویتنی در نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت . فرضیات تحقیق حاکی از این است که نوع تیپ شخصیتی دهک های درآمدی بر قدرت خرید آن هاتاثیر و ارتباط معنادار دارد و همچنین ارتباط مثبت و معنادار بین میزان درآمد و قدرت خرید دهک های درآمدی وجود دارد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری صورت گرفته ، طی سال های 1395 الی 1399 از بین 4 فرضیه ارتباط بین تیپهای شخصیتی مصرف کنندگان و میزان خرید آنها فرضیه چهارم تایید و همچنین ارتباط معنا دار بین میزان درآمد دهکهای درآمدی و میزان خرید آنها علیرغم افزایش نرخ تورم در سالهای 97 و 98 تایید گردید . و مشخص گردید ارتباط معناداری بین میزان خرید با نوع تیپ شخصیتی قضاوتی - ادراکی در مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2293810 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!