بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

افراد مختلف جامعه رفتار خرید متفاوتی دارند. بازاریابان پیوسته به دنبال شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خریدمشتریان هستند. هدف این تحقیق، بررسی سبکهای تصمیم گیری برای خرید پوشاک ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 375 نفر تعیین و نمونه-گیری به روش تصادفی طبقهای انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سبک تصمیم گیری مصرف کنندها سپرولز و کندال 1986 بود. پس از بررسی و تایید روایی ابزار توسط 10 تن از متخصصین مدیریت ورزشی،0. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل / پایایی ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد 812 عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد دانشجویان ازهفت سبک تصمیم گیری برای خرید پوشاک ورزشی استفاده می کنند. همچنین تمایل به سبکهای خرید مدگرا، کیفیت گرا و عادتگرا در بین دانشجویان ورزشکار، بیشتر از دانشجویان غیرورزشکار بود. یافته های این تحقیق میتواند به شناخت بیشتر تولیدکنندگان و بازاریابان پوشاک ورزشی از جامعه دانشجویی و سبکهای خرید آنان کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2294254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!