بررسی انگیزه های خرید اینترنتی محصولات ورزشی از راه شبکه های اجتماعی تلگرام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از با اهمیت ترین شیوه های جدید خرید در خرده فروشی های غیر فیزیکی، خرید اینترنتی است. رشدسریع و استفاده روزافزون از فناوری های رایانه ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان خرده فروش و خریداران از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر، ارتباط برقرار کنند. یکی از شیوه هایخرید اینترنتی خرید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام است. هدف از پژوهش حاضر بررسی انگیزه های لذتباور خرید اینترنتی محصولات ورزشی از راه شبکه اجتماعی تلگرام می باشد. بدین ترتیب این پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری را ورزشکاران شهرستان ارومیه تشکیل داده اند که دارای تجربه خریدمحصولات و خدمات ورزشی از شبکه اجتماعی تلگرام را دارا می باشند با توجه به نامحدود بودن ودردست نداشتن اطلاعات و آمار دقیق جامعه مورد نظر، حجم نمونه 120 نفر در نظر گرفته شده است. ابزارمورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های آرنولدر و رینولدز (2003) است که دارای 15 سوال در قالب طیف 5 ارزشی لیکرت می باشد. در این پژوهش، از روش های آماری توصیفی برای محاسبه شاخص هایگرایش های مرکزی مانند میانگین و نما و شاخص های پراکندگی مثل انحراف استاندارد و نیز جدول ونمودارها استفاده شده است و از آمار استنباطی به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از تی تک متغیره و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است.نتایج حاصله در خصوص اولویت بندی انگیزه های لذت باور موثر در خرید محصولات ورزشی نشان داد. ازدیدگاه افراد موردمطالعه به ترتیب اولویت جایگاه و اختیار، روابط اجتماعی، آگاهی از روندها،ماجراجویی و ارزش قرار دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2294255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!