شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی موثر بر مدیریت فروش بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی جهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصادی موثر بر مدیریت فروش بلیت دررویدادهای ورزشی کشورهایی دنیا بود. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و به روش تلفیقی کیفی و کمیبوده است. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه آماری این پژوهش عبارتبودند از کشورهای آمریکا، استرالیا، چین، کره جنوبی، انگلیس، فنلاند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایران و دربخش کمی 12 نفر از نخبگان بازاریابی ورزشی بودند. در این پژوهش از سایت های مختلف اینترنتی، بانک های اطلاعاتی و کتب و مقالات گوناگون، برگه یادداشت و نیز ثبت مشاهدات اسنادی استفاده شده است. همچنین،در بخش کمی، ابتدا پرسشنامه ای جهت مقایسه زوجی شاخصها طراحی و سپس در بین 12 نفر از نخبگان بازاریابی ورزشی توزیع گردید و از طریق تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش0 در رتبه اول و باجه / تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که شاخص بلیت هوشمند و چند منظوره با وزن 138در جایگاه آخر اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار دارند. نتایج پژوهش در بخش / بلیت فروشی با وزن نسبی 020کیفی نشان داد که در کشورهای منتخب دنیا از چه شاخص هایی جهت مدیریت، تهیه و توزیع بلیت و کسب درآمدهای اقتصادی استفاده شده است که هر یک از این عوامل، نتایج و دستاوردهایی را به همراه داشته اند نظیرجلوگیری از ایجاد بازار سیاه، فروش بلیت، کنترل و امنیت رویداد، درآمدزایی و سایر مزایای مطرح شده.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2294258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!