تعیین رابطه ی حامی مالی با ارزش ویژهی نشان تجاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازار مبل ایران به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال با ارزش ویژهی نشان تجاری مبتنی بر مشتری بود و روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی میباشد که با توجه به نرمال بودن داده ها از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نمونه آماری تحقیق حاضر 375 نفر از دانشجویان دانشگاه-های تهران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند در تحقیق حاضر نیز روایی صوری ومحتوایی آن با کمک اعضای هییت علمی با تخصص بازاریابی بررسی و اصلاحات مورد نظر ایشان در پرسشنامه 0/ 0 به دست آمد  01   اعمال شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی برابر با 86 همبستگی پیرسون متغیرهای هم نوایی برابر با 0,93 و احساسات 0,82 و قضاوت 0,86 تصویرسازی 0,85 >P  در سطح معنی داری 0,05 به دست آمد بررسی انجام شده در ارتباط با نگرش طرفداران استقلال و سایر تیمها برروی ارزش ویژه ی نشان تجاری بازار مبل ایران مبتنی بر مشتری مشخص شد که در تمامی موارد طرفداران استقلال گرایش بهتری را نسبت به بازار مبل ایران دارند. حفظ و توسعه ارزش ویژه نشان تجاری اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است. اجرای مدیریت ارزش ویژهی نشان تجاری نیازمند آن است که چشم انداز گسترده-ای از نگرش های مختلف نسبت به ارزش ویژه نشان تجاری اتخاذ شود نتایج تحقیقات نشان میدهد که حامیمالی شدن بازار مبل ایران برای باشگاه استقلال منجر به ارزش ویژه گردیده است و در مقایسه با سایر تیمهاارزش ویژهی نشان تجاری ایجاد شده برای نشان تجاری بازار میل ایران در میان طرفداران استقلال بیشتر بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
146 تا 169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2294259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!