استعاره شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه ای زبان های فارسی و عربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش حاضر، به مطالعه استعاره مفهومی «خشم به مثابه گرما» در زبان های عربی و فارسی بر اساس نظریه شناختی کوچش پرداخته ایم. بررسی مقایسه ای عبارت های شناختی این استعاره، طبق الگوی پیشنهادی کرشفسکی، نشان می دهد که سخنگویان این دو زبان چگونه درک خود را در اینباره سازمان می دهند. این تحقیق، از این واقعیت ناشی می شود که امروزه مبحث استعاره های مفهومی در زمینه مطالعات فرهنگی و میان فرهنگی، امکان بررسی شناختی فرهنگ ها را فراهم و از چرایی شباهت ها و تفاوت های آنها پرده برمیدارد. نتایج تحقیقی نشان می دهد که بسیاری از جنبه های استعاره مذکور در این دو زبان، مشترک و برخی دیگر مختلف می باشد. شباهت ها غالبا ناشی از درک مشترک از بدن به جهت تجربیات مشترک فیزیولوژیکی و بافت های مادی و فرهنگی مشابه، و تفاوت ها ناشی از وجود تفاوت در این بافت ها، مفهوم سازی با مبداهای مختلف، نوع دستوری زبان های مذکور و میزان شرح و بسط استعاری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 198
لینک کوتاه:
magiran.com/p2294877 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!