بررسی اثر شوک درمانی الکتریکی بر میزان افسردگی موش های صحرایی نر آلزایمری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

وقوع افسردگی در بیماری آلزایمر بسیار شایع می‌باشد و مکانیسم‌های مختلفی در همراه شدن این دو بیماری با یکدیگر دخیل هستند. شوک درمانی الکتریکی یکی از روش‌های درمانی موثر در درمان افسردگی بوده و ما در مطالعه پیش رو به تاثیرات آن در مدل آزمایشگاهی آلزایمر و افسردگی در حیوانات آزمایشگاهی می‌پردازیم.

مواد و روش ها

برای این منظور تعداد 48 موش صحرایی نر نژاد ویستار به 6 گروه کنترل، افسرده، آلزایمر بدون دریافت شوک درمانی الکتریکی، آلزایمر با دریافت شوک درمانی الکتریکی، آلزایمر و افسرده بدون دریافت شوک درمانی الکتریکی، آلزایمر و افسرده با دریافت شوک درمانی الکتریکی تقسیم شدند. آلزایمر با مدل تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین و افسردگی با تزریق داخل صفاقی رزرپین ایجاد شد. تست‌های رفتاری در گروه ها صورت گرفت و نهایتا داده‌های آزمون با تست‌های آماری مربوط، مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج

پارامترهای رفتاری رجحان سوکروز، ماز بعلاوه مرتفع، آزمون جعبه باز در موش‌های درمان شده با روش شوک درمانی الکتریکی، نشان دهنده تاثیر این روش درمانی در تعدیل خلق و خو در موش های مبتلا به آلزایمر و افسردگی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: 

به طور کلی تعدیل پارامترهای رفتاری در موش‌های مبتلا به آلزایمر و افسردگی که با روش شوک درمانی الکتریکی درمان شده اند، حاکی از تاثیر درمانی این روش در بهبود وضعیت خلقی این دسته از حیوان ها می‌باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2295146 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!